Dr.Rhydian Fôn James

1984 – 2016

Bywgraffiad : Biography

Roedd Rhydian yn academydd ysgrifennodd ar economeg bio-ranbarthol a gwyrdd. Roedd yn byw mewn pentref ger Caernarfon yng Ngwynedd lle’r oedd y Gymraeg yn iaith yr aelwyd. Mynychodd Rhydian Ysgol Gynradd Bontnewydd ac Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen yng Nghaernarfon.

Wedi iddo graddio gyda gradd dosbarth cyntaf mewn Mathemateg o Brifysgol Warwick yn 2006, dilynodd hyfforddiant ôl-raddedig ym Mhrifysgol Manceinion a dyfarnwyd rhagoriaeth iddo yn ei Radd Meistr mewn Economeg yn 2008. Ei ddiddordeb yn rôl daearyddiaeth mewn economeg arweiniodd at faes ymchwil ei ddoethuriaeth ar ddaearyddiaeth-ofodol economi Gogledd Orllewin Cymru, ac enillodd ei PhD o Brifysgol Aberystwyth (Cymru) yn 2012. 

Ymunodd Rhydian â thîm Lab Cynaliadwyedd (Sefydliad Cymreig ar gyfer Adnoddau Naturiol, fel yr oedd ar y pryd) ym Mhrifysgol Bangor yn 2012 fel Cydymaith Ymchwil ar yr Economi Werdd a Datblygiad Cynaliadwy. Aeth ymlaen i ymchwilio i’r cydgyfeirio posibl rhwng economeg werdd ac economeg ddaearyddol, y cysylltiad rhwng ôl-gyfalafiaeth a’r economeg werdd a rôl daearyddiaeth ddynol ar yr economi. 

Aeth ei ymrwymiad i gyfiawnder cymdeithasol a byd teg a chynaliadwy y tu hwnt i’w ysgrifennu a’i ddiddordebau academaidd. Roedd yn ymgyrchydd gwleidyddol ar faterion cyfiawnder cymdeithasol a lles cymdeithasol. Mewn ymateb i bolisiau anghydradd a gwahaniaethol Llywodraeth y Deyrnas Unedig – oedd wedi’u targedu at bobl anabl – cyd-sefydlodd gyda Kaliya Franklin, Broken of Britain, i ymgyrchu dros hawliau pobl anabl. Roedd yn gallu defnyddio ei brofiad byw fel person anabl gyda chyflwr niwrolegol cynnyddol a gwanychol, ei sgiliau ysgrifennu ac academaidd a’i ddealltwriaeth o economeg, i ategu gwaith Broken of Britain. 

Mae Rhydian yn gadael etifeddiaeth yn ei ysgrifennu a’i ymchwil. Mae ei gyhoeddiadau academaidd, ei ymgyrchu a’i ysgrifau gwleidyddol yn ychwanegu at etifeddiaeth gyfoethog dyn ifanc a ddefnyddiodd ei fywyd byr i greu syniadau am ddatblygu cymdeithas decach a chynaliadwy.

Ei etifeddiaeth fwyaf yw cariad a chyfeillgarwch ei rieni, Ann a Hywel, ei chwaer Maya, ei deulu a’i ffrindiau a chydweithwyr.

Geiriau o ‘Reaper Man’ Terry Pratchett : Llun Lizzie Spikes https://driftwooddesigns.co.uk

Biography

Rhydian was an academic who wrote on bio-regional and green economics. He lived in a rural village near Caernarfon in North Wales where Welsh was the language of his home. Rhydian attended Bontnewydd Primary School and Ysgol Syr Hugh Owen Secondary School in Caernarfon.

After graduating with a first class  degree in Mathematics from Warwick University in 2006 he undertook postgraduate training at Manchester University and was awarded a distinction in his Master’s Degree in Economics in 2008. His interest in the role that geography plays in economics, culminated in his doctoral research on the spatial geography of the economy of North West Wales, and he was awarded his Ph.D from Aberystwyth University (Wales) in 2012.

Rhydian joined The Sustainability Lab team (Welsh Institute for Natural Resources, as it was at the time) at Bangor University in 2012 as a Research Associate on the Green Economy and Sustainable Development. He went on to research the potential convergence between green economics and geographical economics, the link between post-capitalism and green economics and the role of human geography on the economy. His commitment to social justice and a fair and sustainable world went beyond his academic writing and interests. He was a political campaigner on social justice and social welfare matters. 


In response to the United Kingdom’s Coalition Government’s inequitable and discriminatory policies targeted at disabled people, he co-founded with Kaliya Franklin the Broken of Britain to campaign for the rights of disabled people. He was able to use his lived experience of as a disabled person with a progressive and debilitating neurological condition, his writing and academic skills and his understanding of economics, to underpin the work of the Broken of Britain.

Rhydian leaves behind a legacy in his writing and research. His academic publications,his campaigning and political writings adds to the rich legacy of a young man who used his short life to generate ideas about developing a fairer  and sustainable society.

His greatest legacy is the love and friendship he brought to his parents, Ann and Hywel, his sister Maya, his family and friends and colleagues.

Llyfryddiaeth : Bibliography

Traethawd Doethuriaeth : PhD Thesis
James, R F (2012). Where Model Meets Reality: A Mixed Methods Analysis of Economic Development in North West Wales

Papurau Academaidd : Academic Papers

James, R.F. and Cato, Molly Scott (2017). A Green Post-capitalist Alternative to a System of Accumulation ; A Bioregional Economy. Capitalism Nature Socialism, 2017.

( Adolygwyd / Reviewed)

Carcamo, Anna Maria (2018 ) A Local, Sustainable and Democratic Economy: An Alternative to Capitalism , Yale   Environment Review September 17, 2018.

James, R F,  Cato, M Scott (2014).  A bioregional economy: A green and post-capitalist alternative to an economy of accumulation.  Local Economy 29 (3):173-180

James, R F,  Cato, M Scott (2014).  From resilient regions to bioregions: an exploration of green post-Keynesianism

James, R F, Cato, M Scott (in preparation). Canmol Dy Fro, A Thrig Yno – North West Wales as a Bioregional Economy.

James, R F, Midmore P, Thomas D (2013),  ‘Ground truths’ and scenarios: Examining and testing regional policy in North West Wales.   Local Economy 28(6): 643–662

James, R F, Midmore P, Thomas D (2012). Public sector size and peripherality.  Spatial Economic Analysis7(4): 447-460 .

Ymygyrchu Gwleidyddol : Political campaigning

Broken of Britain

Broken of Britain (2011).  Written Evidence to the Joint Committee on Human Rights on Independent LivingImplementation of the right of disabled people to independent living: written evidence, pp.364-371.  Joint Committee on Human Rights.

Campbell SJ, et al  (2012).  Responsible reform: a report on the proposed changes to Disability Living Allowance: diary of a benefit scrounger S.J. Campbell et al.

Gentleman , A (2011).  Disability protesters go on a remote offensive.  The Guardian

James, R F (2010). Letter to Maria Miller MP, Parliamentary Under Secretary of State and Minister for Disabled People

James, R F (2011).  Independent View: the Broken of Britain campaign against Welfare Reform Bill.  Liberal Democrat Voice

James, R F (2011).  Migration to ESA: Written evidence submitted by Rhydian Fôn James.  Session 2010-12, ESA 46.  Work and Pensions Committee, HM Parliament

James, R F (2012).  Lobbying House of Lords to Stop Time-Limited ESA.  ‘Ed Yourself’ Blog 

Trevisan, F (2016).  Disability Rights Advocacy Online: Voice, Empowerment and Global Connectivity.  Routledge ( Broken of Britain one of three case studies referenced in this publication)

The Guardian

James, R F (2010). Harrington report on incapacity testing is too simplistic.  The Guardian

James, R F (2010). Spending review: A fight on their hands.  The Guardian

James, R F (2010). We want to work – but government would rather cut costs than help us.  The Guardian

James, R F (2010). Why should I again prove my disability to satisfy George Osborne?   The Guardian

James, R F (2011). Welfare reform bill will punish disabled people and the poor.  The Guardian

Plaid Cymru : The Party of Wales

Bodden, T (2011).  Arfon MP Hywel Williams blasts Disability Living Allowance reform.  Daily Post

James, R F (2008).  Fair Local Taxation for a New WalesCambria Magazine

James, R F (2009). Welsh Language LCO – a plea for sanity.  Cambria Magazine

James, R F (2011). Wales is opposing DLA reform.  CarerWatch Blog

Plaid Cymru (2011).  UK Government penalises disabled claimants.  Plaid Cymru

A sustainable housing market and an end to ‘crumbling communitiesRhydian Fôn James. 

                       Cambria , Vol. 9, no. 6 (March-April 2008), p. 24, 26-27.

Fair, unfair and workfare , Leanne Wood and Rhydian Fôn James.

                       Cambria, Vol. 10, no. 4 (Christmas/New Year 2008), p. 12-13.

Barn a Golwg 

Tuag at farchnad gynaliadwy (2008) Rhydian Fôn James. Barn, 543 (Ebrill 2008), p.21-23.

Trethiant lleol teg i Gymru newydd (2008) Rhydian Fôn James. Barn, 550 (Tachwedd 2008), p.30-31. 

Lles a llafur (2009) Leanne Wood a Rhydian Fôn James. Barn, 553 (Chwefror 2009), p. 20-21. 

Arwain y frwydr yn erbyn diwygio lwfansau i’r anabl / Siân Williams. Golwg, Cyf. 23, rhif 24  Chwefror 2011), p. 4.

 


RHYDIAN JAMES – yn annerch cynhadledd flynyddol Plaid Cymru , Aberystwyth, 2008 ;
– addressing the Plaid Cymru : Party of Wales annual conference, Aberystwyth, 2008